Kluby PGNiG Superligi chcą rozmów

16 груд. 2015 |

Poniżej prezentujemy list do Prezesa ZPRP podpisany przez 12 Prezesow Klubów PGNiG Superligi

Poniżej prezentujemy list do Prezesa ZPRP podpisany przez 12 Prezesow Klubów PGNiG Superligi

Szanowny Panie Prezesie,

Niniejszym wnosimy o udział Klubów w decyzjach dotyczących zbywania praw komercyjnych tj. do transmisji telewizyjnych i praw marketingowych do meczów ligowych polskiej piłki ręcznej. Decyzje takie winny być podejmowane po uzgodnieniu z Klubami z uwzględnieniem ich partycypacji w zyskach.

W opinii naszej niedopuszczalnym jest, aby tak pozyskiwane środki finansowe pozostawały w większości w dyspozycji  Związkowej a nie Klubowej przy jednoczesnym obciążaniu Klubów realizacją zobowiązań umownych.

Praktyki takie naruszają nie tylko ogólno przyjęte zasady poszanowania i partnerskiej pozycji stron, ale stoją również w sprzeczności ze stanowiskiem organów Unii Europejskiej i europejskiej judykatury, z której jasno wynika, że uprawnienia komercyjne z tytułu meczu w sporcie drużynowym powinny należeć do Klubów sportowych, biorących udział w tym meczu, ewentualnie do Klubów i Federacji organizującej rozgrywki Klubowe.

Dla uzasadnienia naszego stanowiska przywołujemy orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji Unii Europejskiej (pod taką nazwą funkcjonował do roku 2009 Sąd wchodzący obecnie w skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) z 8 października 2002 r o łącznej sygnaturze T-185/00, T-216/00, T-299/00 i T-300/00. W świetle powyższego orzeczenia, w przypadku piłki ręcznej, wszelkie prawa do transmisji telewizyjnej powinny przysługiwać gospodarzowi meczu.

Mamy świadomość, że w prawie polskim brak jest regulacji jednoznacznie określających podmiot uprawniony z tytułu praw komercyjnych związanych z meczem w sporcie drużynowym. Jednakże  przy ocenie tej kwestii należy kierować się interpretacją oraz porządkiem prawnym nie tylko krajowym,  ale i wiążącym kraje członkowskie, prawem europejskim.

Analizując zapisy Ustawy o sporcie z 25.06.2010 r (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 715) można dojść do wniosku, że Ustawa ta nie przewiduje dla polskiego Związku Sportowego wyłącznych praw majątkowych związanych z rozgrywkami sportowymi organizowanymi przez Związek.

Co więcej Ustawa o sporcie nie zawiera żadnej delegacji upoważniającej polskie Związki Sportowe do rozstrzygania spraw powyższych uprawnień medialnych lub marketingowych w wewnętrznych przepisach związków (np. w statutach).

Należy wskazać, że brak takiego unormowania dowodzi o braku woli ustawodawcy do stworzenia takich możliwości, co w konsekwencji świadczy o tym, iż ZPRP nie jest uprawniony do samodzielnego zbywania praw komercyjnych do meczów ligowych polskiej piłki ręcznej.

Dlatego umowy podpisane w tym względzie, naruszają jedną z podstawowych zasad prawnych zgodnie z którą nikt nie może przekazać więcej praw niż sam posiada.

W opinii prawników analizujących przedmiotowy stan prawny, umowy takie mogłyby zostać wzruszone przez podmioty posiadające powyższe uprawnienia w tym przypadku Kluby. Stwierdzić zatem należy, że nie przysługuje ZPRP uprawnienie do samodzielnego rozstrzygnięcia tej sprawy w swoich aktach wewnętrznych, mamy tu na myśli  § 6 ust. 3 Statutu ZPRP w oparciu o który Związek nadał sobie wyłączne prawa marketingowe i medialne do zawodów rozgrywanych w ramach współzawodnictwa w piłce ręcznej.

Dlatego dotychczasowa praktyka ZPRP godzi nie tylko w interesy Klubów, ale może godzić również w interesy obecnych jak i przyszłych Partnerów biznesowych wspierających naszą dyscyplinę sportu.

W świetle przytoczonych argumentów nasze stanowisko wyrażające sprzeciw względem aktualnego stanu rzeczy, zgodnie z którym Kluby partycypują w ograniczeniach i obowiązkach bez wyraźnych korzyści winno zostać uznane za zasadne.

W miejscu tym należy podkreślić, że wszystkie Kluby mają dobre intencje i chcą działać w dobrej wierze na rzecz współpracujących podmiotów jak i dla wspólnego dobra jakim jest rozwój piłki ręcznej w Polsce.

Dodatkowo Kluby zobowiązują się do wykorzystania środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży praw do transmisji telewizyjnych i sponsoringu tytularnego na podniesienie poziomu sportowego, szkolenie młodzieży oraz działalność marketingową, co w sposób jednoznaczny zwiększy wartość dla Telewizji, Sponsorów, Reklamodawców  jak i fanów rodzimego szczypiorniaka.

Mając powyższe na uwadze, wnioskujemy do Pana Prezesa o podjęcie stosownych działań w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma w zakresie uwzględnienia naszych postulatów związanych z pełną partycypacją Klubów w umowach ze Sponsorami ligi oraz prawami transmisyjnymi.

Wnioskujemy również o stworzenie zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli Klubów i ZPRP, który to powinien rozpocząć natychmiastowe rozmowy z przedstawicielami powyższych podmiotów.

Z poważaniem

Paweł Biały – Pogoń Szczecin

Paweł Krążała – WKS Śląsk Wrocław

Bogdan Kmiecik – Górnik Zabrze Handball

Grzegorz Maj – Stal Mielec

Katarzyna Zygier – KS SPR „Chrobry Głogów”

Janusz Maksym – KS Gwardia Opole

Artur Zieliński – SPR Wisła Płock

Arkadiusz Kardyka – KPR Legionowo

Jerzy Witaszek – KS „Azoty Puławy”

Agnieszka Laskowska – MMTS Kwidzyn

Witold Kulesza – MKS Zagłębie Lubin